Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | H | I | J | K | M | N | O | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 233.

A

A. Rashid, T.M.; Roslan, K. (1993) Pengajian syariah dan undang-undang di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. In: Seminar Pengajian Syariah Dan Undang-Undang Di Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia Peringkat Kebangsaan, 25-26 Aug 1993, UKM, Bangi.

Ab Rahim, A.; Nor, M.R.M. (2014) Tokoh ulama termasyhur dalam perkembangan Islam di Selangor sebelum merdeka (1900-1957): satu tinjauan biografi. Jurnal al-Muqaddimah, 2 (2). pp. 90-101. ISSN 2289-3954

Ab Rahim, N.M.Z.; Suliaman, I.; Abd Razzak, M. (2012) Kesempitan hidup penghutang: Analisis ayat 280 Surah Al-Baqarah. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Ab. Majid, M.Z. (1993) Pengajian syariah dan undang-undang di Fakulti Syariah Akademi Islam Universiti Malaya. In: Seminar Pengajian Syariah Dan Undang-Undang Di Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia Peringkat Kebangsaan, 25-26 Aug 1993, UKM, Bangi.

Ab. Rahman, A.; Wan Ahmad, W.M. (2009) The concept of waqf and its application in an islamic insurance 's product : the Malaysian experience. In: International Islamic Business and Finance Summit, 25-26 June 2009, Kazan, Russia. (Submitted)

Abd Majid, M.Z. (1987) Ke arah merealisasikan undang-undang Islam di Malaysia. In: Seminar Syariah Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam di Malaysia, 16-17 June 1987, University of Malaya.

Abd. Rahim, R.A.; Abdul Mukti, M.F.; Md Nor, R. (2010) Pemodenan dan kesejahteraan manusia dari perspektif orientalism. In: Seminar Serantau Islam dan Kesejahteraan Sejagat, 24-25 Februari 2010, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam. (Unpublished)

Abd. Rahim, R.A.; Man, Saadan (2011) Reforming the Syariah Studies in Malaysian Higher Learning Institution. In: International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 July 2011, Barcelona,Spain.. (Unpublished)

Abdul Aziz, A.; Ibrahim, M.A.; Mohd Yusoff, M.Y.Z. (2012) Mengkagumi syari’at Islam menerusi ayat Al-Qur’an : Satu penilaian dari sudut saintifik. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Abdul Kadir, F.A.; Paad, N.S.; Abd.Ghapar, M.N. (2013) Salah laku remaja dan asas penyelesaiannya menurut perspektif Islam. In: International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society 2013, 30 Nov- 01 Dec 2013, Kuala Terengganu.

Abdul Rahim, M.H.; Mohd Yusoff, M.Y.Z. (2012) Munāsabat al-Qur’an: Kajian dari aspek keindahan seni Al-Qur’an. In: The 2nd Annual International Qur'anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Abdul Wahab, R. (2015) Life and death of stars: An analysis from Islamic and modern astronomy perspectives. In: International Conference on World Islamic Studies (ICWIS 2015), 08-09 Mac 2015, Seoul, South Korea.

Abdul-Rahman, A.; Said, N.L.H.M.; Sulaiman, A.A. (2017) Financing Structure and Liquidity Risk: Lesson from Malaysian Experience. Journal of Central Banking Theory and Practice, 6 (2). pp. 125-148. ISSN 2336-9205

Abdullah, A.H.; Mohd Yusoff, M.Y. (2012) Khilafiyah furu‘iyyah: Satu tinjauan pandangan HAMKA dalam fafsir Al-Azhar. In: The 2nd Annual International Qur'anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Abdullah, A.R.Q.; Mohamad, S.; Mohd Yusoff, M.Y.Z. (2012) Pengajian tahfiz Al-Quran dan Qira’at di Kelantan: Satu tinjauan terhadap peranan Dato’ Haji Muhammad Nor Bin Ibrahim. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Abdullah, M. (2017) The role of Zakat on Muslims’ tax compliance behavior – from qualitative perspectives. In: 5th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance (5th AICIF), 13-14 December 2017, Park View Hotel, Jerudong, Negara Brunei Darussalam.

Abdullah, N.A.M.T.; Abdul Kadir, F.A.; Tibek, S.R.; Abdullah, A. (2012) Program dakwah Islamiah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) kebangsaan kepada saudara muslim: Satu tinjauan dari segi pendidikan. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 01-02 June 2012, Mecca, Saudi Arabia.

Abdullah, R. (1997) Pegawai syariah wanita di mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia. In: Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan, 17-18 June 1997, University of Malaya.

Abdullah, R.; Ab Rahman, A.; Kamri, N.A. (2014) Patterns of information sources used by graduate students: A citation analysis of doctoral dissertations in the field of Islamic studies. In: International Conference on Library Space and Content Management for Networked Society, 18-20 Oct 2014, Bangalore,India.

Abidin, A.Z. (2017) Doktrin kenisbian nilai pragmatisme: Respons kritis pemikiran Islam. In: 1st International Conference on Social Sciences, Humanities and Technology (ICSHT 2017), 2-3 December 2017, Hotel Perdana, Kota Bharu, Kelantan.

Abu Bakar, M. (1981) Ide kemajuan dalam pemikiran dan perjuangan golongan fundamentalis Islam. In: Seminar on Islam and Social Science, 28-29 Nov 1981, Kuala Lumpur.

Abu Talib, M.M.; Noor Naemah, A.R. (2016) The theory of Maqasid al-Shari’ah-A literature review and research agenda. In: Maqasid al-Shari'ah: Konsep dan Pendekatan. Perpustakaan Negara Malaysia, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 137-164. ISBN 978-967-5534-58-4

Achour, M.; Bensaid, B.; Nor, M.R.M. (2016) An Islamic Perspective on Coping with Life Stressors. Applied Research in Quality of Life, 11 (3). pp. 663-685. ISSN 1871-2584

Achour, M.; Nor, M.R.M.; Zulkifli, M.Y. (2016) Islamic Personal Religiosity as a Moderator of Job Strain and Employee’s Well-Being: The Case of Malaysian Academic and Administrative Staff. Journal of Religion and Health, 55 (4). pp. 1300-1311. ISSN 0022-4197

Adil, S.; Amir, A.N. Abdurrahman al-Kawakibi: suara rintis pencabar kediktatoran. Harakah.

Ahmad, B.; Wahab, M.A.; Azahari, R.; Rahman, A.A. (2016) Pentaksiran nafkah anak berasaskan kriteria kifayah dan ma’ruf: Kajian kes di Malaysia. In: The 1st International Conference on Islam and Contemporary Issues in The Muslim World: Challenges and Way Forward, 5-6 December 2016, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur.

Ahmad, K. (2016) Keperluan dalam pembangunan Indeks Patuh Syariah dalam bidang pengubatan alternatif Islam. In: The 1st International Conference on Islam and Contemporary Issues in The Muslim World: Challenge and Way Forward, 5-6 December 2016, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur.

Ahmad, K. (2015) Penekanan aspek wastiyyah bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat Islam melalui pengubatan alternatif Islam pengalaman di Malaysia. In: International Conference On Islam In Malay World V-Icon-Imad V, 12-14 September 2015, Prince Songkla University,Pattani,Thailand.

Ahmad, K.; Mawardi, K.; Maksum, A.M.; Ariffin, S.; Abdullah, M. (2012) Ketokohan Mahmud Yunus dalam bidang tafsir Al-Quran: Kajian terhadap kitab tafsir Qur’an Karim. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Ahmad, N. (2015) Memperkasa Darul Quran ke arah memartabat pendidikan tahfiz di Malaysia. In: Simposium Pendidikan Tahfiz Nusantara dan Multaqa Huffaz 2015, 01-03 Jun 2015, ILIM, Bangi. (Submitted)

Ahmad, T.; Abd Razzak, M. (2012) Analisis kepelbagaian warna batuan igneus dari ayat 27, Surah Fatir. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Ahmad, Z.B.; Mohd, R.M.N. (2009) Tuan Tabal (M. 1891) dan sumbangannya dalam perkembangan islam di Tanah Melayu. Journal of Al-Tamaddun, 4. pp. 129-143. ISSN 1823-7517

Ahmad Termimi, M.A.; Rosele, M.I.; Meerangani, K.A.; Marinsah, S.A.; Ramli, M.A. (2013) Jenayah siber: pengelasan di antara Al-Jaraim dan Al-Jina’i menurut sistem perundangan Islam. In: International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society 2013, 30 Nov- 01 Dec 2013, Kuala Terengganu.

Ali, A.K. (1997) Pengambilkiraan nilai semasa dan tempatan dalam menentukan hukum: Konsep, pendekatan dan batas. In: Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan, 17-18 June 1997, University of Malaya.

Ali, H.M.; Basir, S.A.; Ahmadun, M. (2016) Implementation of the islamic quality management system MS1900 and its benefits: A case study at the department of Hajj, Waqf and Zakah, Malaysia. Global Journal Al-Thaqafah, 6 (2). pp. 85-98. ISSN 2232-0474

Ali, N.A.M.; Seman, A.C.; Hussin, M.Y.M. (2005) Kerjaya Graduan Sarjana Muda Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (1996-2002). Jurnal Syariah, 13 (1). pp. 81-104. ISSN 0128 - 6730

Ali Nuar, J.H.; Mohd Yusoff, M.Y.Z. (2012) Syeikh Yasin padang dan ilmu tafsir: Sorotan terhadap Fayö Al-Khabôr. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Amir, A.N. (2009) Reviu buku Khazanah Tafsir Di Malaysia. Working Paper. Jurnal al-bayan, Apium. (Submitted)

Amir, S. (2017) Scientific contemporary in al-Quran interpretation: An review for al-Sha'rawi method in Tafsir al-Sha'rawi. In: 3rd International Workshop on Arts, Humanities and Social Sciences, 9-10 September 2017, Titanic Hotel Bayrampasa, Istanbul, Turkey.

Amir, S.; Abd Razzak, M.; Mohd Yusoff, M.Y.Z. (2012) Aplikasi elemen saintifik dalam tafsir Al-quran: Satu pengamatan awal terhadap Manhaj Zaghlul Al-Najjar dalam tafsir Al-Ayah Al-Kawniyyah fi Al-Quran Al-Karim. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Ariffin, S.; Abdullah, M.; Ahmad, K. (2015) Method on memorization the Quran in Malaysia: A study in Darul Tuba Institute, Malaysia. In: International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, 20-22 Feb 2015, Bangkok, Thailand.

Ariffin, S.; Zakaria, M.Z.; Norasid, M.A.; Ahmad, K.; Mohd Nor, M.M.; Maulana, A. (2012) Membaca hafalan 30 juzuk Al-quran dalam masa 15 jam tanpa melihat mushaf: Praktikal di pusat tahfiz Al-quran. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Awang, A. (1999) Ulama dan peranannya dalam masyarakat di Malaysia : ulama and their roles in the Malaysia. In: Seminar Kepimpinan Islam Serantau : Seminar on Regional Muslim leadership, 29 Safar & 1 Rabi' al-Awwal 1420 / 14-15 Jun 1999, Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Unpublished)

Awang, A.; Hambali, K.M. (2016) The role of MAIDAM in managing muslim reverts through dialogue of life aproaching = Peranan maidam dalam pengurusan saudara baru melalui pendekatan dialog kehidupan. Global Journal Al-Thaqafah, 6 (2). pp. 115-127. ISSN 2232-0474

Azahari, R. (1997) Hukum bertepuk tangan: Huraian berasaskan nas syarak dan realiti umat Islam masakini. In: Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan, 17-18 June 1997, University of Malaya. (In Press)

Aziz, U.A. (1977) Menubuhkan hawa demi kebajikan pekerja wanita Melayu baru. In: Muktamar Kedua Pertubuhan-Pertubuhan Perempuan Islam Malaysia, 01-03 Apr 1977, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Azizan, S.A.; Wan Mohamed Radzi, C.W.J.; Manap, N.A.; Jenatabadi, H.S. (2017) Leadership style index in Malaysian halal small and medium enterprises. In: 1st International Halal Management Conference (IHMC 2017), 17-18 August 2017, Sejong University, South Korea.

Azmi, I.A.G. (2005) Kepuasan kerja: kajian di kalangan pensyarah di Akademi Pengajian Islam dan Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya. Jurnal Syariah, 13 (2). pp. 112-124. ISSN 0128 - 6730

B

Baharuddin, A. (2008) Diaogue of civilisation: an Islamic perspective and the experience of the centre for civilisational dialogue. In: International Conference on Inter-Religious Dialogue, 26-28 May 2008, University of Szczecin, Poland. (Submitted)

Bajuri, M.K.; Mohd. Saat, R.; Mohd. Yusoff, M.Y.Z.; Abdul Rahman, N.N.; Hasan Adli, D.S. (2012) Konsep ganjaran dalam aktiviti pembelajaran: Pengamalannya di sebuah sekolah menengah agama di Terengganu. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Bakar, O. (1997) Pembentukan masyarakat maju dan cabarannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Malaysia. In: Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan , 17-18 June 1997, University of Malaya.

Barginsky, V. I. (1993) The religous canon as the basis of literary traditions in medieval cultures of the east. Alam Melayu, 1. pp. 73-96. ISSN 0128-6927

Bhari, A.; Rani, M.A.M.; Rahman, A.A.; Radzi, N.A.M.; Abdullah, L.; Rosele, M.I.; Sayin, B.; Hamid, M.H.A. (2016) The Important Development of Executing of ‘Waqf Irsod’ in Contemporary Malaysia. Advanced Science Letters, 22 (9). pp. 2191-2193. ISSN 1936-6612

Borhan, J.T.; Isamaila, M.Z.; Abu Hussin, M.F. (2013) Analisis kritikal terhadap pembiayaan semula perumahan secara Islam melalui kontrak Musharakah Mutanaqisah. Jurnal Teknologi, 64 (1). pp. 100-109.

Borhan, J.T.; Mohd Hussin, M.Y.; Muhammad, F.; Abu, M.F. (2011) Membentuk usahawan muslim: Peranan dana masjid. Al-Basirah, 1. pp. 53-64.

Borhan, J.T.; Shuib, M.S.; Abu Bakar, A. (2011) Musharakah Mutanaqisah home financing products: an implementation analysis, product advantages and issues at Citibank (Malaysia) Berhad. Journal of Techno-Social UTM, 3 (2). pp. 43-53.

Buang, A.H. (1997) Intelektualisme dalam pembinaan hukum di Malaysia: Pembinaan teori fiqh atau penerusan ajaran taqlid? (Rujukan kepada muamalah Islam. In: Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan, 17-18 June 1997, University of Malaya.

Bujang, R. (1997) Seni dan kehidupan ummah: Idealisme dan realiti umat Islam di Malaysia. In: Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan, 17-18 June 1997, University of Malaya.

C

Che Nordin, M.K.N. (2015) Perbahasan baik dan buruk (al-husn wa al-qubh) menurut asha'irah dan kerelevenannya dalam mendepani faham nihilisme. In: Seminar serantau sumbangan ulama asha'irah dan maturidiyyah dalam pemantapan akidah Islamiah, 18-20 Ogos 2015, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam.

D

Daud, Z.; A. Adi, M.F.; Abdullah, M. (2012) Kaedah pengajaran dan pembelajaran pengajian qiraat di Jabatan Al-Quran dan Al-Qiraat, KUIS: Satu tinjauan awal. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 01-02 June 2012, Mecca, Saudi Arabia.

Denisova, T.A. (2009) Bahan-bahan tentang Islam dalam koleksi John Bastin. Journal of Al-Tamaddun, 4. pp. 33-65. ISSN 1823-7517

Dollah, S.R.; Mohd Khambali @ Hambali, K. (2013) Kedudukan taubat dalam pelaksanaan hukuman daripada perspektif Islam dan Kristian. In: International Seminar on Jurisprudence in Contemporary Society 2013, 30 Nov- 01 Dec 2013, Kuala Terengganu.

Duderija, A. (2010) Constructing the religious self and the other: Neo-traditional salafi manhaj. Islam and Christian–Muslim Relations, 21 (1). pp. 75-93. ISSN ISSN 0959-6410 print/ISSN 1469-9311 online

Duderija, A. (2012) Evolution in the concept of sunnah during the first four generations of muslims in relation to the development of the concept of an authentic Hadīth as based on recent western scholarship. Arab Law Quarterly. pp. 393-438.

Duderija, A. (2011) Neo-traditional salafi Qur’an-Sunna hermeneutics and its interpretational implications. Religion Compass. pp. 314-325.

F

Fadjar, H.A. (1999) Masa depan kepimpinan Islam di Indonesia : the future of Muslim leadership in Indonesia. In: Seminar Kepimpinan Islam Serantau : Seminar on Regional Muslim Leadership, 29 Safar & 1 Rabi' al-Awwal 1420 / 14-15 Jun 1999, Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Unpublished)

Faridah, C.H.; Sarina Aini, K. (2006) Pendekatan psikologi dalam pendidikan akhlak muslim sebagai pemangkin pembangunan insan dan tamadun. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 290-306. ISSN 1823-7622

Fatah Yasin, Q.A. (2012) Wudhu’ dalam Al-quran serta mukjizatnya ke atas rohani dan jasmani manusia. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Fauzi, N.; Ismail, S.; Suhaimi, A.Q.M. (2013) Reformasi pendidikan Islam dalam pentadbiran Arab Hadhrami di Johor dari 1909-1934. In: Dimensi Islam dalam penyelidikan kontemporari. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pp. 65-86. ISBN 9789675534287

Fauzi, N.; Yusuf, A.; Ladjal, T.; Nor, M.R.M. (2013) Hadhrami ‘ulama’ within the Malay-johor activism: the role of Sayyid ‘Alwi Bin Tahir Al-haddad (1934-1961). Middle-East Journal of Scientific Research, 13 (3). pp. 354-362. ISSN 1990-9233

H

H. Abdullah, Abdul Hafiz; Mohd Yusoff, Mohd Yakub (2010) Islam dan keadilan sosial menurut pandangan Hamka dalam Tafsir al-Azhar : Tumpuan khusus kepada kepentingan zakat. In: Seminar Serantau Islam dan Kesejahteraan Sejagat, 24-25 Februari 2010, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam. (Unpublished)

Haji Abdullah, R. (1997) Amalan poligami di kalangan orang-orang Islam di Malaysia. In: Seminar Kakitangan Jabatan Syariah Dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 26 Apr 1997, University of Malaya. (Submitted)

Haji Hanafi, A.A.; Ismail, Y. (1987) Konsep Al-Dharurah dan perlaksanaannya dalam undang-undang Islam. In: Seminar Syariah Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam di Malaysia, 16-17 June 1987, University of Malaya.

Haji Omar, O. (1978) Poligami. In: Seminar Pentadbiran Undang-Undang Syariah Jenayah dan Keluarga Islam , 28-30 Apr 1978, Kedah.

Haji Said, K.; Mohd Yusoff, M.Y.Z. (2012) Interaksi ibn Al-Jawzi dengan ayat-ayat Qital dalam fenomena naskh. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Hamdan, M.N.; Ramli, M.A. (2017) Konsep taghyir khalqillah menurut muhaddithin: Analisis terhadap hadith larangan al-wasl, al-washm, al-nams dan al-tafalluj. In: 4th International Conference on Sunnah Nabawiah IV (MUSNAD IV), 10-11 October 2017, Block A, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

Hamdan, M.N.; Ramli, M.A. (2018) Taghyir khalqillah dan transplan anggota badan atau organ: Analisis terhadap resolusi dan fatwa badan fatwa terpilih. In: Seminar Antarabangasa Islam dan Sains (SAIS) 2018, 8 February 2018, Pusat Pengajian Teras (PPT), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Hamisan@Khair, N.S.; Ahmad, M.; Zainan Nazri, M.K.N.; Mohd Nor, M.R.; Mohd. Khambali @ Hambali, K. (2012) Integration of multicultural society: Islamic perspective. In: International Conference on Knowledge, Culture and Society, 29-30 June 2012, Jeju, Korea.

Harun, Y. (2014) Factors Influencing Relationships in Malay Family. Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies, 20 (2). pp. 154-163. ISSN 2047-1278

Hashim, M. (1998) The civilizational basis of Islam its role in human development and progress in the third millenium. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 14-39. ISSN 1823-7622

Hassan, A. (1997) Permasalah intelektual dalam pembinaan hukum Islam semasa di Malaysia. In: Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan, 17-18 June 1997, University of Malaya.

Hassan, A.A.H. (1999) Sumbangan para ilmuan Muslim dalam pembinaan negara di Malaysia : contribution of Muslim scholars in the national development of Malaysia. In: Sminar Kepimpinan Islam Serantau : Seminar on Regional Muslim leadership , 29 Safar & 1 Rabi' al-Awwal 1420 / 14-15 Jun 1999, Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Unpublished)

Hussin, Shohana (2010) Kesejahteraan dan kedamaian melalui pembangunan modal insan :kajian teks Hidayah Al-Salikin. In: Seminar Serantau Islam dan Kesejahteraan Sejagat, 24-25 Februari 2010, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam. (Unpublished)

I

Ibrahim, A. (1993) Bidangkuasa dan kuasa mahkamah mahkamah syariah: Hakim dan pegawai syariah. In: Bengkel Pentadbiran Dan Pengurusan Mahkamah Syariah, 12-13 July 1993, Seremban.

Ibrahim, A. (1978) Hukuman sebat di dalam undang-undang Islam dan undang-undang awam di Malaysia. In: Seminar Pentadbiran Undang-Undang Syariah Jenayah Dan Keluarga Islam, 1978, Kedah.

Ibrahim, A. (1983) Kedudukan hukum Islam di bawah sistem perundangan Malaysia. In: Seminar Perundangan Islam 1983, 30-31 Jul 1983, University of Malaya.

Ibrahim, A. (1986) Kedudukan mahkamah syariah dalam sistem kehakiman. In: International Shariah Conference on The Role of Judiciary in the Development of Islamic Law, 21-23 Nov 1986, Petaling Jaya, Malaysia.

Ibrahim, A. (1992) Konflik di antara syariah dan common law di Malaysia: Masalah dan penyelesaiaan. In: Seminar Syariah Dan Common Law Di Malaysia, 16-17 May 1992, Pusat Islam Malaysia, Kuala Lumpur.

Ibrahim, A. (1993) Pengajian shariah dan undang-undang di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. In: Seminar Pengajian Syariah Dan Undang-Undang Di Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia Peringkat Kebangsaan, 25-26 Aug 1993, UKM, Bangi.

Ibrahim, A. (1985) Peranan kehakiman dalam pentadbiran undang-undang Islam. In: Seminar Antarabangsa Siyasah Syar'iyyah, 17-19 Sep 1985, Pusat Islam Malaysia, Kuala Lumpur.

Ibrahim, A. (1977) Perundangan Islam di Kelantan. In: Seminar Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan, 20-21 Jul 1977, Kelantan.

Ibrahim, A. (1989) Perwarisan harta dalam Islam dan undang-undang Malaysia. In: Persidangan Kebangsaan Undang-Undang Harta Dalam Islam, 18-19 Mac 1989, UIA.

Ibrahim, A. (1986) Position of the shariah courts in the administration of justice. In: International Shariah Conference on The Role of Judiciary in the Development of Islamic Law, 21-23 Nov 1986, Petaling Jaya, Malaysia.

Ibrahim, A. (1986) Recent legislation on Islamic family law in Malaysia. In: Law Seminar International Islamic University , 26-27 July 1986, Petaling Jaya, Malaysia.

Ibrahim, A. (1990) Sekatan-sekatan dalam perlaksanaan undang-undang Islam di Malaysia. In: Seminar Perundangan Islam: Pelaksanaan Hukum Syarak Di Mahkamah Syariah Malaysia , 14-15 Dec 1990, Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur.

Ibrahim, A. (1984) Shari'ah and social order the Malaysia experience. In: International Seminar on Shariah and Social Order, 12-15 Dec 1984, Bangkok, Thailand.

Ibrahim, A. (1986) Undang-undang islam dan implikasinya kepada undang-undang pendidikan Malaysia. In: Seminar kebangsaan pendidikan dan undang-undang pelajaran.

Ibrahim, A. (1986) Undang-undang keluarga Islam yang baharu. In: Seminar Perundangan Islam 1986, 24 Aug 1986, Kuala Lumpur.

Ibrahim, A. (1985) The position of Islamic law in the Modern States. In: Islamic Law Seminar, 09 Feb 1985, Kuala Lumpur.

Ibrahim, A. (1985) The role of the judiciary in the administration of the Islamic law. In: Seminar Antarabangsa Siyasah Syar'iyyah, 17-19 Sep 1985, Pusat Islam Malaysia, Kuala Lumpur.

Ibrahim, A.M. (1996) Recent developments of in the administration of Islamic law in Malaysia. In: International Seminar on the Administration of Islamic Laws, 23-24 July 1996, Kuala Lumpur.

Ibrahim, I. (1999) Etika kepimpinan dalam Islam : ethics of Islamic leadership. In: Seminar Kepimpinan Islam Serantau : Seminar on Regional Muslim leadership, 29 Safar & 1 Rabi' al-Awwal 1420 / 14-15 Jun 1999, Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Unpublished)

Ibrahim, M.A.; Mohd Yusoff, M.Y.Z.; Abdul Aziz, A. (2012) Kemukjizatan biologi dalam Al-Qur’an dari perspektif sains : Satu tinjauan. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Ibrahim, M.L.; Mohd Yusoff, M.Y.Z.; Abdullah, M. (2012) Pro dan kontra tarannum di dalam tilawah Al-quran: Satu kajian perbandingan. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Ibrahim, M.L.; Mokhtar, A.B. (2012) Ikhtilaf qiraat kitab turjuman Al-Mustafid oleh Syeikh Abd Rauf Al-Fansuri: Satu sorotan. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Ibrahim, N.J.; Mohd Yakub, N.M.; Mohd Yusoff, M.Y.Z.; Husin, M.; Idris, M.Y.I.; Abdul Rahman, N.N. (2012) Medical identifier technology for pilgrims during the Hajj season. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Ibrahim, P. (2009) Economic contribution of Zakat in poverty alleviation some evidence from Malaysia. In: International Islamic Business and Finance Summit, 25-26 June 2009, Russia. (Submitted)

Idris, M.A.H.; Ramli, M.A. (2017) Golongan gelandangan di Malaysia: Antara perluasan tafsiran asnaf Ibnu al-Sabil dan al-Riqab. In: Seminar Zakat, Wakaf & Filantropi Islam 2017 (ZAWFI 2017), 13-14 December 2017, Dewan Muktamar, ACIS, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor.

Islam, T. (2012) The concept of “MAQASID AL-QURAN”: Its genesis and developments. In: The 2nd Annual International Qur'anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Ismail, A.A.A. (1991) Sumbangan Syeikh Daud Al-Fatoni dalam akidah di nusantara. In: Nadwah Ilmiah Tokoh Ulama Peringkat Kebangsaan Kali Keempat, 17-19 Dec 1991, Kuala Lumpur. (Submitted)

Ismail, P. (1997) Fiqh al-awlawiyyat: konsep dan hubungannya dengan fiqh al-muazanat, fiqh al-syar dan fiqh al-waqi' dalam perlaksanaan hukum Islam. In: Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan, 17-18 June 1997, University of Malaya.

Ismail, S.K.; Ahmad, R.; Abd. Ghani, A. (2013) Konsep maslahah dalam keperluan rawatan dan aplikasinya dalam rawatan materniti. In: International Seminar on Jurisprudence in Contemporary Society 2013, 30 Nov- 01 Dec 2013, Kuala Terengganu.

Ismail, S.Z. (2017) Amr makruf nahi mungkar and social order: How far should moral policing be allowed in modern society? In: 4th International Conference Islamic Economics and Finance Congress (IIEFC 2017), 15-16 July 2017, Istanbul Sabahattin Zaim University, Istanbul, Turkey.

Ismail, S.Z.; Awang Mat, M.Z. (2012) Kerelevanan program pengajian undang-undang Islam dalam mendepani cabaran semasa: Pengalaman Universiti Malaya. In: International Conference on Research In Islamic and Arabic Language Education 2012, 01-02 June 2012, Mecca, Saudi Arabia.

Ismail, S.Z.; Khalil, S.A.; Al-Mekhlafi, A.M.A.S.; Samudin, S.A. (2017) Damages for personal injuries and causing death resulting from road traffic accident: A survey from Malaysia. In: UI Scholar Summit 2017, 10-11 October 2017, Universitas Indonesia, Depok Campus, Indonesia.

Ismail, S.Z.; Zahiri, A.M.M. (2016) The Concepts of Sakinah, Mawaddah and Rahmah as Foundation for Marital Happiness According to the Holy Qurʾan: An Analysis Based on Ayat 21, Surah al-Rum = Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Sebagai Asas Kebahagiaan Rumahtangga Menurut al-Qurʾan: Suatu Analisis Berdasarkan Ayat 21, Surah al-Rum). Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies, 14 (2). pp. 206-222. ISSN 2232-1950

Izham, S.S.; Mohd Yusoff, M.Y.Z. (2012) Penggunaan gaya bahasa metafora dalam Al-qur’an: Satu tinjauan awal. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

J

Jamaludin, M.A.; Ramli, M.A. (2012) Analisis gender dalam budaya konsumerisme semasa menurut perspektif hukum Islam. In: Rights of Muslim Women in the Modern World , 11-12 Apr 2012, Brunei Darussalam.

Jamil, A.I.; Abdullah, W.S.W.; Darusalam, G. (2013) Institusi pendidikan sebelum Madrasah Nizamiyyah. In: Dimensi Islam dalam penyelidikan kontemporari. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pp. 1-24. ISBN 9789675534287

Jodi, K.H.M.; Seman, A.C.; Mohamad, A. (2013) Salah laku seksual dalam kalangan remaja. In: Dimensi Islam dalam penyelidikan kontemporari. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pp. 45-64. ISBN 9789675534287

K

Kadir, F.A.A.; Awang, A.; Mansor, N.H. (2013) Program pembangunan insan di masjid-masjid terpilih di daerah Kuching Sarawak : satu tinjauan. In: Dimensi Islam dalam penyelidikan kontemporari. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pp. 25-43. ISBN 9789675534287

Kamarulzaman, A.; Saifuddeen, S.M. (2010) Islam and harm reduction. International Journal of Drug Policy, 21 (2, SI). pp. 115-118.

Khadher, A.; Suliaman, I. (2007) Autoriti hadith dalam kitab Tasawuf tulisan Jawi: satu kajian terhadap kitab hidayah Al-Salikin'. AL-BAYAN Journal of al-Quran and al-Hadith, 5. pp. 97-128. ISSN 1394-3723

Khan, I.; Rahman, N.N.A.; Nor, M.R.M. (2016) Family takaful in Bangladesh and its obstacles. In: The 1st International Conference on Islam and Contemporary Issues in The Muslim World: Challenges and Way Forward, 5-6 December 2016, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur.

M

M Suhaimi, A.Q.; Nor, M.R.M. (2013) Penentangan rakyat palestin terhadap israel dalam intifadah pertama 1987: kronologi dan kesannya ke atas konflik di Palestin. Jurnal al-Muqaddimah, 1 (1). pp. 27-43. ISSN 2289-3954

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 29 September 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

Mackeen, A.M. (1981) Sociology in Islam: A preliminary consideration. In: Seminar on Islam and Social Science, 28-29 Nov 1981, Kuala Lumpur.

Majid, M.Z.A. (1999) Dinamisme kepimpinan Islam : dynamism of Islamic leadership. In: Seminar Kepimpinan Islam Serantau : Seminar on Regional Muslim Leadership, 29 Safar & 1 Rabi' al-Awwal 1420 / 14-15 Jun 1999, Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Unpublished)

Makmur, H.; Abdullah, Y. (2009) Isyarat dan manifestasi seni dalam Al-Qur’an: satu sorotan. Journal of Al-Tamaddun, 4. pp. 67-79. ISSN 1823-7517

Malik, Mohammad Manzoor; Kayadibi, Saim (2010) Religion and Global Peace: The Instrumental Value of Religion. In: Seminar Serantau Islam dan Kesejahteraan Sejagat, 24-25 Februari 2010, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam. (Unpublished)

Md Noor, R. (1997) Kesan perubahan masyarakat terhadap prinspip al-qarinah dalam kes-kes jenayah menurut hukum keterangan Islam. In: Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan, 17-18 June 1997, University of Malaya.

Meerangani, K.A.; Marinsah, S.A.; Ahmad Termimi, M.A.; Rosele, M.I.; Abdul Rahim, R.A. (2013) Hak asasi bukan Muslim di Malaysia: Analisis isu terpilih. In: International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society 2013, 30 Nov- 01 Dec 2013, Kuala Terengganu.

Meng, N.Y. (2011) Islamisation and ethnic identity of the chinese minority in Malaysia. unknown. (Unpublished)

Minardi, A. (2012) Islam sebagai solusi terorisme internasional (Islam as a solution to international terrorism). Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 27-64. ISSN 1823-7622

Mohamad, A.M.A.; Mohd, A.Y. (2009) Motivasi, pembelajaran pengaturan kendiri dan prestasi akademik: satu kajian di kalangan pelajar Asasi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri. Journal of Al-Tamaddun, 4. pp. 1-16. ISSN 1823-7517

Mohamad, J. (2013) In the footsteps of Ibn Battuta: Consumption and identity-making. Geografi, 1 (1). pp. 48-59.

Mohamad, S.; Ab Rahman, A.; Sharifah Hayaati, S.I (2010) Kesejahteraan Ummah Dan Agihan Semula Kekayaan Menurut Perspektif Islam. In: Seminar Serantau Islam dan Kesejahteraan Sejagat, 24-25 Februari 2010, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam. (Unpublished)

Mohamad, S.; Abdullah, A.N.; Mohamed Adnan, M.A. (2012) Rahsia kepimpinan Islam dan kejayaan negara menurut huraian Al-Quran. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Mohd, B.A. (2009) Sumbangan Sibawayh kepada linguistik Bahasa Arab: kajian terhadap metodologi penulisan al-Kitab. Journal of Al-Tamaddun, 4. pp. 17-32. ISSN 1823-7517

Mohd, H.; Mohd Yusoff, Z.; Ali, A.K. (2013) Analisa isu-isu terpilih dalam kitab risalah fi bayan hukm al-bay‘ wa al-riba oleh Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Rahim Bukit Bayas berdasarkan konsep maslahah. In: International Seminar on Jurisprudence in Contemporary Society 2013, 30 Nov- 01 Dec 2013, Kuala Terengganu.

Mohd, R.M.N. (2008) Islamicjerusalem under Muslim rule: a study of the implementation of inclusive vision on the region. Journal of Al-Tamaddun, 3. pp. 186-208. ISSN 1823-7517

Mohd, R.M.N. (2010) Konflik Israel - Palestin dari aspek sejarah moden dan langkah pembebasan dari cengkaman Zionis (conflict Israel-Palestine from modern historical aspect and the step to liberate from Zionist clutched). Journal of Al-Tamaddun, 5. pp. 73-92. ISSN 1823-7517

Mohd Daud, N.A.; Jomhari, N.; Abdull Zubi, N.I. (2012) FAKIH: A method to teach deaf people ‘reading’ Quran. In: The 2nd Annual International Qur'anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Mohd Nor, M.R.; Mohd Zahari, S.Z. (2012) Wanita dan politik pilihan raya menurut perspektif Al-Quran. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Mohd Nor, Mohd Roslan (2010) Kesejahteraan Hubungan Antaran Kaum di Bayt al-Maqdis Pada Zaman Umar al-Khattab. In: Seminar Serantau Islam dan Kesejahteraan Sejagat, 24-25 Februari 2010, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam. (Unpublished)

Mohd Razif, N.F.; Samsul Kamal, N.S.; Mohamad, S.; Hashim, M.A. (2017) Excessive speculation and its regulation on house prices: A Malaysia experience. In: 15th International Conference on Social Sciences, Business, Technology and Management (SBTM-DEC-2017), 2-3 December 2017, Ibis Style Myeongyong-dong Hotel, Seoul, South Korea.

Mohd Yusoff, M.Y.Z.; Danehsgar, M. (2011) Islam and the relation of science and the Qur'an. In: 2011 International Conference on Humanities, Society and Culture, 04-06 Nov 2011, Kuala Lumpur.

Mohd Yusoff, M.Y.Z.; Mohd Razali, M.A. (2012) Kajian komperatif antara qiraat asim dan nafi, implikasi pada hukum fiqh. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Mokhtar, M.I.; Munir, S.M.I. (2017) Revisiting the Fiqh of halal-haram animals: An analysis on Malaysian fatwa relating to animal care and use. In: 1st International Halal Management Conference (IHMC 2017), 17-18 August 2017, Sejong University, South Korea.

Muda, T.S.T.; Ahmad, R. (2016) Halal haram makanan menurut Imam Syafi’i: Analisis dari perspektif Maqasid al-Shari’ah. In: The 1st International Conference on Islam and Contemporary Issues in The Muslim World: Challenges and Way Forward, 5-6 December 2016, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur.

Muhammad, A.K. (1997) Poligami dan pengalamannya di Malaysia. In: Seminar Kakitangan Jabatan Syariah Dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 26 Apr 1997, University of Malaya. (Submitted)

Muhammad Gusau, A. (2012) The effect of Qur’anic recitation competition to the contemporary Muslim women in northern Nigeria. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Musa, A.F.; Amir, A.N. (2011) Feminisme ditinjau dari lensa Islamis. Al-Ahkam.

N

Nawawi, M.S.A.M.; Wan Mohamed Radzi, C.W.J.; Mamat, M.Z.; Hasbullah, M.; Mokhtar, M.I.; Jenatabadi, H.S.; Man, S.; Azmah, O.; Azizan, S.A.; Pauzi, N. (2017) Halal food industry in Thailand: History, prospects and challenges. In: 1st International Halal Management Conference (IHMC 2017), 17-18 August 2017, Sejong University, South Korea.

Ngah, M.N. (1986) Potensi dan peranan zakat dalam masyarakat yang sedang membangun. In: Regional Islamic Convention 1986, 25-27 Apr 1986, Singapore.

Nik Abdul Majid, N.A.R. (1987) Kedudukan undang-undang Islam di sisi perlembagaan Malaysia. In: Seminar Syariah Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam di Malaysia, 16-17 June 1987, University of Malaya.

Noor, F.M. (1999) Kepimpinan menurut perspektif gerakan Islam : Leadership in the perspective of Muslim movement. In: Seminar Kepimpinan Islam Serantau : Seminar on Regional Muslim Leadership., 29 Safar & 1 Rabi' al-Awwal 1420 / 14-15 Jun 1999, Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Unpublished)

Nor, M.R.M. (2014) Al-Shaykh Mahmud al-Barzanji wa Juhuduhu li Qiyami Dawlat Kurdistan. Journal of Islam in Asia, 11 (2). pp. 76-115. ISSN 1823-0970

Nor, M.R.M. (2015) Ekstremisme rentas agama dan tamadun. In: Kefahaman Islam Semasa di Malaysia: Isu dan Cabaran. Persatuan Ulama Malaysia, Shah Alam, pp. 143-166. ISBN 978-983-2306-22-1

Nor, M.R.M. (2011) Human development. Department of Islamic History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-983-41326-9-9

Nor, M.R.M. (2011) Islam and education. Islam and Education . Department of Islamic History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-967-10722-0-2

Nor, M.R.M. (2011) Islam and gender. Department of Islamic History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-983-41326-6-8

Nor, M.R.M. (2011) Islam and nationalisme. Department of Islamic History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-983-41326-7-5

Nor, M.R.M. (2011) Islamic art. Department of Islamic History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-983-41326-5-1

Nor, M.R.M. (2011) Kewujudan sains dan teknologi di Andalusia. In: Baldatun Tayyibah: Model Andalusia. Persatuan Ulama Malaysia, Shah Alam, Selangor, pp. 91-101. ISBN 978-983-2306-12-2

Nor, M.R.M. (2012) Multicultural discourse from the Minbar: a study on khutbah texts prepared by Jakim Malaysia. In: Islam and Multiculturalism: Between Norms and Forms. JSPS Asia and Africa Science Platform Program, Organization of Islamic Area Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, pp. 55-62. ISBN 978-4-904039-52-6

Nor, M.R.M. (2011) Multiculturalism in Islamic history. Department of Islamic History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-983-41326-2-0

Nor, M.R.M. (2011) Muslim minority. Department of Islamic History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-983-41326-8-2

Nor, M.R.M. (2011) Orientalists' view on the night journey: an analysis. Journal of Islamicjerusalem Studies, 11. pp. 59-74. ISSN 1367-1936

Nor, M.R.M. (2011) Protecting non-muslim: its implementation during early Muslim rule of Islamic Jerusalem. Al-Bayan: Jurnal Al-Quran & Al-Hadith, 9. pp. 209-222. ISSN 1394-3723

Nor, M.R.M. (2010) Sejarah kejatuhan Palestin dan kewujudan Israel. In: Baitul Maqdis: Sejarah Kejatuhan Palestin dan Kewujudan Israel. Persatuan Ulama Malaysia, Shah Alam, Selangor, pp. 37-50. ISBN 978-983-2306-08-5

Nor, M.R.M. (2011) Sejarah perkembangan dan kejatuhan pemerintahan Islam di Andalusia: teladan dan sempadan. In: Baldatun Tayyibah: Model Andalusia. Persatuan Ulama Malaysia, Shah Alam, Selangor, pp. 13-29. ISBN 978-983-2306-12-2

Nor, M.R.M. (2011) Tajdid dan Islah. Department of Islamic History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-983-41326-4-4

Nor, M.R.M. (2015) The demographic history of Palestine during the British administration (1917-1948) based on the official records of Palestine demography. Islamiyyat, 37 (2). pp. 125-132. ISSN 0126-5636

Nor, M.R.M.; Ahmad, M. (2013) The Malay Muslim dilemma in Malaysia after the 12th general election. Malaysian Journal of Democracy and Election Studies, 1 (1). pp. 10-23. ISSN 2289-5213

Nor, M.R.M.; Bahroni, I. (2011) Iqbal’s philosophy on Islamic education: A historical perspective. Global Journal Al-Thaqafah, 1 (1). pp. 15-24. ISSN 2232-0474

Nor, M.R.M.; Hasani, C.M. (2017) Sumbangan Syarif Hidayatullah dalam Penyebaran Pendidikan Agama Islam di Jawa Barat. At-Ta'dib, 12 (1). pp. 173-193. ISSN 0216-9142

Nor, M.R.M.; Mohd. Sa'aid, N.K. (2016) Persoalan hijab dalam kalangan wanita muslim: satu tinjauan literatur. In: Wanita Islam Kontemporari: Isu-Isu, Cabaran & Amalan Terbaik. Persatuan Ulama' Malaysia, Shah Alam, pp. 515-535. ISBN 9789832306238

Nor, M.R.M.; Ngadiran, S.N.A.; Yusoff, B. (2011) Keprihatinan masyarakat Melayu-Islam di Malaysia selepas pilihan raya umum ke-12 tahun 2008. Jurnal Adabiya, 13 (24). pp. 1-14. ISSN 1411-6588

Nor, M.R.M.; Othman, W.M.T.W. (2011) Sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. At-Ta'dib - Jurnal Kependidikan Islam, 6 (1). pp. 59-78. ISSN 0216-9142

Nor, M.R.M.; Rozi, R.M (2014) Hubungan Malaysia-Timur Tengah: satu kajian ke atas Arab Saudi & Iran dengan Malaysia. In: Islam dan Ketamadunan Alam Melayu: Kemsyarakatan dan Isu Semasa. Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pp. 1-12. ISBN 9789675534409

Nor, M.R.M.; Yusof, A.; Atikujjaman, M.; Mohd Zin, M.Z.; Mahdi, A.F.; Sakat, A.A.; Adi Yasran, A.A.; Samasu, S.F. (2012) Comparative analysis on emergence of Islamic education in Malaysia and Bangladesh. Journal of Applied Sciences Research, 8 (7). pp. 3308-3313. ISSN 1819-544X

Nur Farhani, Z.; Mohd Anuar, R.; Shaikh Mohd Saifuddeen, S.M.S (2015) Potensi pembangunan industri peranti perubatan halal terhadap penjanaan sektor pelancongan perubatan halal di Malaysia. In: The 2nd International Convention on Islamic Management 2015, 4-5 November 2015, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur.

O

Othman, Z. (2012) Tajdid ilmu dan pendidikan : Tinjauan apresiatif terhadap pemikiran pendidikan Islam Sidek Baba. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Islam, 03-06 July 2012, Seremban, Negeri Sembilan.

R

Rahim, R.A.A.; Ismail, P.; Awang, I. (2006) Pendekatan Baru Maqasid al-Shariah Dalam Pengajian Syariah di Malaysia: Satu Analisis. Jurnal Fiqh, 3 (2). pp. 35-80. ISSN 1823-089X

Rahman, A.A.A. (1999) Peranan belia dalam pembentukan kepimpinan Islam menuju alaf baru : the role of youth in Muslim leadership in the new millennium. In: Seminar Kepimpinan Islam Serantau : Seminar on Regional Muslim Leadership, 29 Safar & 1 Rabi' al-Awwal 1420 / 14-15 Jun 1999, Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Unpublished)

Rahman, M.; Monawer, A.T.M. (2016) Methodology of Tantawi Jawhari and Zaghloul Naggar in the scientific interpretation of the holy Qur'an: A comparative study. In: The 1st International Conference on Islam and Contemporary Issues in The Muslim World: Challenges and Way Forward, 5-6 December 2016, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur.

Rahman, M.P.A. (1999) Kepimpinan Islam mengikut pengalaman Negara Brunei Darussalam : Muslim leadership according to Brunei experience. In: Seminar Kepimpinan Islam Serantau : Seminar on regional Muslim Leadership , 29 Safar & 1 Rabi' al-Awwal 1420 / 14-15 Jun 1999, Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Unpublished)

Rahman, N.N.A.; Ali, A.K. (2006) Pengajaran Kursus Usul al-Fiqh Peringkat Ijazah Dasar Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya: Pengalaman dan Penilaian. Jurnal Syariah, 14 (1). 143--164. ISSN 0128 - 6730

Rahmat, A.F.; Amir, A.N. (2011) Kekayaan dalam Islam. Al-Ahkam. (In Press)

Raja Sulong, R.H.; Che Pa, B. (2012) Penggunaan ayat-ayat Al-Qur’an oleh Raja Ali Haji di dalam karya beliau thamarat al-muhimmah. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Ramli, M.A. (2013) Postmodernism approach in Islamic jurisprudence (Fiqh). Middle-East Journal of Scientific Research, 13 (1). pp. 33-40. ISSN 1990-9233

Ramli, M.A.; Hamdan, M.N. (2017) Isu kutipan zakat merentasi sempadan negeri di Malaysia: Kajian dari perspektif hukum Islam. In: Seminar Zakat, Wakaf & Filantropi Islam 2017 (ZAWFI 2017), 13-14 December 2017, Dewan Muktamar, ACIS, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor.

Ramli, M.A.; Hamdan, M.N. (2017) Isu kutipan zakat tanpa kebenaran: Kajian dari perspektif perundangan syariah. In: Seminar Zakat, Wakaf & Filantropi Islam 2017 (ZAWFI 2017), 13-14 December 2017, Dewan Muktamar, ACIS, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor.

Ramli, M.A.; Jamaludin, M.A.; Rosele, M.I. (2012) Hak pewarisan wanita: Antara ketetapan syariat dengan tuntutan perubahan sosial. In: Rights of Muslim Women in the Modern World, 11-12 Apr 2012, Brunei Darussalam.

Ramli, M.A.; Salahudin, A.; Razak, M.I.A.; Idris, M.A.H.; Zulkepli, M.I.S. (2017) Issues on halal meat in Malaysian and Indonesian markets. In: International Conference on Islam in Malay World VII, 19-21 September 2017, Bandung, Indonesia.

Ramli, M.A.; Wahid, H.A.; Hamdan, M.N.; Zulkepli, M.I.S. (2017) Golongan mangsa banjir di Malaysia: Antara perluasan tafsiran asnaf Fi-Sabilillah dan Ibn al-Sabil. In: Seminar Zakat, Wakaf & Filantropi Islam 2017 (ZAWFI 2017), 13-14 December 2017, Dewan Muktamar, ACIS, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor.

Razak, M.A.A.; Ramli, M.A. (2018) Aplikasi umum al-Balwa dalam menangani pencemaran silang produk makanan. In: Seminar Antarabangasa Islam dan Sains (SAIS) 2018, 8 February 2018, Pusat Pengajian Teras (PPT), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Razif, N.F.M.; Samsulkamal, N.S.; Mohamad, S. (2017) Spekulasi menurut pemikiran sarjana ekonomi dan sarjana Islam. In: 4th International Muamalat and Entrepreneurship Conference (IMEC 4), 28-29 September 2017, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Rorsuedee, S.; Suliaman, I. (2011) Dr.Ismail Lutfi: Peranannya dalam Penulisan Tafsir Qur’an di Selatan Thailand. In: The Annual International Quranic Conference 2011, January 11-12 , 2011, Academy of Islamic Studies, Universiti Malaya. (Unpublished)

Rosele, M.I.; Haji Abdullah, L.; Ali, A.K. (2017) Zakah on shares: Theory and reality in Malaysia. In: 285th International Conference on Social Science and Economics (ICSSE 2017), 12-13 October 2017, Jakarta, Indonesia.

S

Sadat Moosavi, Z.; Wan Ali, W.Z.K. (2012) Achieving virtues and perfections of the human potential of women in the Quran. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Salleh, M. (1999) Sumbangan masyarakat minoriti Islam dalam pembangunan republik Singapura : contribution of the minority Muslim society in the development of the republic of Singapore. In: Seminar Kepimpinan Islam Serantau : Seminar on , 29 Safar & 1 Rabi' al-Awwal 1420 / 14-15 Jun 1999, Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Unpublished)

Samsul, A.B.; Mohamed, R. (2002) Globalization, ICT and Islam after September 11: a brief commentry. In: Seminar on Islam, Globalization and the Knowledge Economy: Issues and Challenges., 26 March 2002, Concorde Hotel, Shah Alam, Selangor.. (Unpublished)

Sharom, A. (2001) Islam dan alam sekitar. In: Seminar Kebangsaan Undang-Undang Perbandingan Undang-Undang Untuk Keadilan, 12-13 June 2001, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shokouhi, M.A.; Yusof, A. (2013) The influence of Islamic culture and holy Quran on performing arts: relating to sacred vocal music (LAHN). In: The 3rd Annual International Quranic Conference 2013, Centre of Quranic Research.

Shuib, M.S.; Borhan, J.T.; Md Hussain, M.N. (2011) Pembiayaan perumahan secara Musharakah Mutanaqisah di RHB Islamic Islamic Bank Berhad (RHBIB): Analisis kelebihan, isu dan cabaran dalam penawaran produk. Al Basirah, 1. pp. 135-148.

Suhid, A.; Mutalib, L.A.; Ahmad, A.M. (2012) Application of Arabic language communication model in teaching and learning of Islamic Education. World Journal of Islamic History and Civilization, 2 (2). pp. 95-101. ISSN 2225-0883

Suliaman, I. (2008) Fiqh Hadari sebagai metod semasa dalam menganalisis Hadith-hadith hukum. AL-BAYAN Journal of al-Quran and al-Hadith, 6. pp. 139-152. ISSN 1394-3723

Suliaman, I. (2012) Sejarah dan kontrubusi ulama melayu dalam bidang tafsir : Kajian terhadap tafsir pedoman muttaqin karya Abdul Hayei Abdul Sukor. In: Seminar Internasional Budaya Nusantara Melayu Raya, 16-18 Mac 2012, Padang, Indonesia. (Submitted)

Suliaman, I. (2011) Sunnah Nabi: realiti dan cabaran semasa. Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-5534-14-0

Suliaman, I.; Mohd, A.M.; Raihana, A.W.; Siti, R.A.S.M.; Sumaiyah, M.T. (2011) Metodologi penulisan Zaghlul Al-Najjar dalam menganalisis teks Hadith Nabawi melalui data-data saintifik. In: Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah: Realiti dan Cabaran Semasa (MUSNAD), University Malaya.

Sulong, Z.A. (1999) Masyarakat Islam masa kini di Thailand : contemporary Muslim society of Thailand. In: Seminar Kepimpinan Islam Serantau : Seminar on Regional Muslim Leadership, 29 Safar & 1 Rabi' al-Awwal 1420 / 14-15 Jun 1999, Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Unpublished)

Syed Abdul Rahman, S.M.H. (2015) Al-Sifat Al-Khabariyyah'inda al-Imam al-Nasafi (710H) fi Tafsirihi. In: Seminar serantau sumbangan ulama asha'irah dan maturidiyyah dalam pemantapan akidah Islamiah, 18-20 Ogos 2015, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam.

Syed Jaafar, S.M.J.; Man, S. (2013) Teori bid’ah dalam hukum syara’: Analisis terhadap pandangan Al-Shatibi (790 H). In: International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society 2013, 30 Nov- 01 Dec 2013, Kuala Terengganu.

T

Tengku Kasim, T.S.A.; Yusmini, M.Y. (2014) Active Teaching Methods: Personal Experience of Integrating Spiritual and Moral Values. Religious Education, 109 (5). pp. 554-570. ISSN 0034-4087

Thaib, L. (2015) PM Mohd Najib's transformational agenda in making Malaysia into a high income nation: An evaluation from the siyasah shar'iyyah point of view. In: The First International Conference on Shari'ah Oriented Public Policy in Islamic Economic System (ICOSOPP 2015), 30-31 Mac 2015, Banda Aceh, Indonesia. (Submitted)

W

Wan Abas, W.M.U.; Mohd Yusoff, M.Y.Z. (2012) Wahyu menurut Noldeke: Satu analisis awal. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Wan Ali, W.Z.K. (2009) Masyarakat Muslim di Negara Brunei Darussalam: kajian mengenai isu dan cabaran dalam pemikiran Islam era globalisasi. Borneo Research Journal, 3. pp. 187-208. ISSN 1985-5443

Wan Ali, W.Z.K.; Ismail, A.Z. (2012) Islam dan masyarakat muslim di Filipina: kajian mengenai isu dan cabaran dalam pemikiran Islam era globalisasi. Islam dan Alam Melayu. pp. 489-498.

Wan Mohamed Radzi, C.W.J.; Manap, N.A.; Jenatabadi, H.S. (2017) Total Quality Management practices: A comparison study between Halal and Non-Halal food producer in Malaysia. In: International Halal Management Conference 2017, 17-18 August 2017, Sejong University, Seoul, South Korea.

Wong, D.T.K. (2013) The cham arrivals in Malaysia: Distant memories and rekindled links. Archipel, 85. pp. 151-165.

Y

Yusmini, M.Y. (2014) Malaysian Muslim Counsellors? Perceptions on Value-Neutral Stance and Religious Values in Counseling Practice: A Preliminary Study. Jurnal Usuluddin, 40. pp. 173-198. ISSN 1394-3723

Yusof, M.F.M.; Borhan, J.T.; Romli, N. (2016) Tadbir Urus Syariah dalam Industri Takaful di Malaysia: Implikasi Pasca Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 = Shariah governance of takaful industry in Malaysia: Implications of post islamic financial services act 2013. Jurnal Pengurusan, 47. pp. 91-103. ISSN 0127-2713

Z

Zailani, S.; Iranmanesh, M.; Aziz, A.A.; Kanapathy, K. (2017) Halal logistics opportunities and challenges. Journal of Islamic Marketing, 8 (1). pp. 127-139. ISSN 1759-0833

Zainan Nazri, M.K.N.; Ahmad, M.; Zainan Nazri, N.J.; Mat Ishak, M. (2012) Quranic views on industrialization sector. In: The 2nd Annual International Qur'anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Zaini, A. (1997) Kemajuan sains dan teknologi kesannya terhadap perkembangan hukum Islam Malaysia masakini. In: Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan , 17-18 June 1997, University of Malaya.

Zakaria, H.B.; Awang @ Husain, M.H.; Tamuri, A.H. (2012) Penguasaan bacaan hukum nun sakinah dalam tilawah Al-Quran pelajar-pelajar bermasalah penglihatan di Malaysia. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 01-02 June 2012, Mecca, Saudi Arabia.

Zakaria, H.H. (1999) Ulama dalam pemerintahan negara masa kini : Ulama in the administration of a country. In: Seminar Kepimpinan Islam Serantau : Seminar on Regional Muslim Leadership, 29 Safar & 1 Rabi' al-Awwal 1420 / 14-15 Jun 1999, Dewan Kuliah Utama, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Unpublished)

Zarasi, M.; Kanani, I.; Ramchahi, A.A. (2016) God's Seduction in Heaven and the Turning Point in Satan's Character: The Quranic Perspective. Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies, 14 (2). pp. 135-151. ISSN 2232-1950

Zarasi, M.; Ramchahi, A.A.; Kanani, I. (2015) Satan in Dialogue with God: A Comparative Study between Islam, Judaism, Christianity, and Zoroastrianism. Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies, 13 (2). pp. 197-222. ISSN 2232-1950

Zarmani, N.F.; Ramli, M.A.; Shaikh Mohd Salleh, S.M.S. (2014) The ethical aspects of halal certification of medical devices in Malaysia. In: The 15th Asian Bioethics Conference, 06-09 Nov 2014, Kumamoto, Japan.

Zedan, A.M.; Alqarni, K.A. (2016) Moral values in the Holy Qur'an. Islamic Quarterly, 60 (2). pp. 213-230. ISSN 0021-1842

This list was generated on Wed Sep 26 10:50:57 2018 MYT.